Polityka prywatności

1. Przegląd informacji związanych z ochroną danych osobowych

Informacje ogólne

Poniższe informacje to uproszczony przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika odwiedzającego tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ochrony danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności zamieszczoną pod niniejszym tekstem.

 

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nocie prawnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Po pierwsze, dane te są gromadzone po ich przekazaniu. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub za zgodą użytkownika podczas jego wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy dane użytkowników?

Niektóre z tych danych są gromadzone w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują użytkownikom w odniesieniu do ich danych?

Użytkownikom w dowolnym momencie przysługuje prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywania ich danych osobowych. Użytkownicy mają również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Wyrażona zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Ponadto w określonych przypadkach użytkownicy mają prawo zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych. Ponadto użytkownikom przysługuje prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Zarówno w tym zakresie, jak i w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można w dowolnym momencie zwrócić się do nas na adres podany w nocie prawnej.

 

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców trzecich

Podczas odwiedzania tej strony internetowej zachowanie użytkownika podczas surfowania może być poddawane analizie statystycznej. Jest ona realizowana głównie za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w zamieszczonej poniżej polityce prywatności.

 

2. Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostingodawcę). Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową oraz inne dane generowane przez stronę internetową.

Udział hostingodawcy odbywa się w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego dostarczania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał dane użytkowników tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do wypełnienia jego zobowiązań związanych ze świadczonymi usługami, będzie on także postępował w odniesieniu do tych danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

Zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych

W celu zapewnienia zgodnego z przepisami o ochronie danych przetwarzania danych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę dotyczącą powierzenia przetwarzania.

 

3. Informacje ogólne oraz obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników traktujemy w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej przez użytkowników gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również sposób i cel tych działań.

Zwracamy uwagę, że podczas transmisji danych w Internecie (np. komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) mogą wystąpić luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Uwaga dotycząca administratora

Administratorem danych osobowych na tej stronie internetowej jest:

thomas beteiligungen GmbH
Im Industriepark 13
55469 Simmern

Telefon: +49 6761 901 100
E-mail: presse@thomas-gruppe.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. Imiona i nazwiska, adresy e-mail lub podobne).

 

Inspektor ochrony danych wymagany przepisami prawa

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Mike Guder
SHS IT UG (z ograniczoną odpowiedzialnością)
Numbachstraße 30
57072 Siegen
Niemcy

Telefon: +49 271 3137048
E-mail: datenschutz@thomas-gruppe.de

Każdy podmiot, którego dotyczy przetwarzanie danych, może w dowolnym momencie zwrócić się bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych z pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.

 

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Realizacja wielu operacji przetwarzania danych jest możliwa wyłącznie za wyraźną zgodą podmiotu, którego to przetwarzanie dotyczy. W dowolnym momencie można odwołać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas niesformalizowanego e-maila. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

 

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji; w tym również profilowania na podstawie tych przepisów. Podstawę prawną przetwarzania danych można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. W przypadku wniesienia sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania danych osoby, której dotyczą, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub też gdy ich przetwarzanie będzie służyć ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).

Jeżeli dane osobowe użytkownika są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, ma on prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych do celów takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu, dane osobowe użytkownika nie będą już wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO).

 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia postanowień RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Wszelkie inne administracyjne lub sądowe środki zaskarżenia pozostają bez wpływu na prawo do wniesienia skargi.

 

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownicy mają prawo do żądania przekazania im lub podmiotom trzecim danych przetwarzanych przez nas automatycznie na podstawie wyrażonej przez nich zgody lub w ramach realizacji umowy w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych do innego administratora, nastąpi to tylko w możliwym technicznie zakresie.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania, wysyłanych do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z protokołu SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w wierszu adresu przeglądarki element „http://” zmienia się na „https://” oraz pojawia się w nim symbol kłódki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, przekazywane nam dane nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

 

Informacje, usuwanie i sprostowanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w dowolnym momencie prawo do uzyskania nieodpłatnej informacji o przechowywanych, a dotyczących go danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania, a w razie potrzeby prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. Zarówno w tym zakresie, jak i w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych można w dowolnym momencie zwrócić się do nas na adres podany w nocie prawnej.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownicy mają prawo zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych. W tym zakresie można w dowolnym momencie zwrócić się do nas na adres podany w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeżeli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, z reguły potrzebujemy nieco czasu, aby je zweryfikować. Użytkownicy mają prawo zażądać ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych na czas weryfikacji.
  • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest realizowane z naruszeniem prawa, w miejsce usunięcia danych może on zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
  • Jeżeli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne użytkownikowi do dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń prawnych, ma on prawo w miejsce usunięcia danych zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
  • Jeżeli użytkownik wniósł sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, należy zapewnić równowagę pomiędzy interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy mają charakter nadrzędny, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik wniósł o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych, dane te – poza ich przechowywaniem – mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

4. Gromadzenie danych na tej stronie

Pliki cookie

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki „cookie”. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które nie powodują jakichkolwiek szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane albo tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesyjne), albo trwale (trwałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Sesyjne pliki cookie są usuwane automatycznie po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie są przechowywanie na urządzeniu końcowym do momentu ich samodzielnego usunięcia przez użytkownika lub do momentu automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich również mogą być przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, gdy odwiedza on naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub użytkownikom korzystanie z określonych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych do działania niektórych funkcji stron internetowych (np. funkcja koszyka lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.

Pliki cookie konieczne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie, np. związane z funkcją koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie wykorzystywane do pomiaru oglądalności strony internetowej) wykorzystywane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, o ile nie wskazano innej podstawy prawnej. W uzasadnionym interesie operatora strony internetowej leży zapisywanie plików cookie w celu zapewnienia prawidłowego i zoptymalizowanego pod kątem technicznym świadczenia jego usług. Jeżeli zażądano wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie odpowiednich plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Istnieje możliwość wprowadzenia takich ustawień przeglądarki przez użytkownika, które umożliwiają: informowanie go o ustawieniu plików cookie i zezwalanie na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczenie akceptacji plików cookie w określonych przypadkach lub w ogóle oraz aktywację automatycznego usuwania plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony może zostać ograniczona.

Jeżeli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, użytkownik zostanie przez nas poinformowany o tym fakcie oddzielnie, w ramach niniejszej polityki prywatności i w razie potrzeby poproszony o wyrażenie zgody na powyższe.

 

Wyrażenie zgody na pliki cookie za pomocą wtyczki Borlabs Cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię wyrażania zgody na pliki cookie za pomocą wtyczki Borlabs Cookie, aby uzyskać zgodę użytkownika na zapisywanie określonych plików cookie w jego przeglądarce i udokumentować to zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Dostawcą tej technologii jest firma Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (zwana dalej „Borlabs”).

Po wejściu użytkownika na naszą stronę internetową w jego przeglądarce zapisywany jest plik cookie firmy Borlabs, w którym zapisywane są wyrażone przez użytkownika zgody lub ich odwołanie. Dane te nie są przekazywane do dostawcy wtyczki Borlabs Cookie.

Zgromadzone dane będą przechowywane do momentu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia lub sam usunie pliki cookie Borlabs, lub do momentu, w którym cel przechowywania danych przestanie istnieć. Pozostaje to bez wpływu na wymagane prawem okresy przechowywania danych. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych przez Borlabs Cookie można znaleźć pod adresem https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Technologia uzyskiwania zgody na pliki cookie firmy Borlabs jest wykorzystywana w celu uzyskania wymaganych prawem zgód na wykorzystanie plików cookie. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Formularz kontaktowy

Po przesłaniu nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego dane użytkownika przekazane w formularzu zapytania, w tym podane w nim dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek późniejszych pytań. Danych tych nie przekazujemy bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie wysłane przez użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie danych realizowane jest w oparciu o nasz uzasadniony interes, jakim jest skuteczna obsługa kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub zgodę wyrażoną przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli użytkownik został poproszony o jej udzielenie.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przechowamy do czasu zażądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich zapisywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie istnieć (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania użytkownika). Pozostaje to bez wpływu na wymagane postanowienia prawne – w szczególności okresy przechowywania danych.

 

Zapytanie przesłane przekazane e-mailem, telefaksem lub telefonicznie

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub telefaksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) zostanie przez nas zapisane i przetworzone w celu realizacji zapytania. Danych tych nie przekazujemy bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeśli zapytanie wysłane przez użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest konieczne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich pozostałych przypadkach przetwarzanie danych realizowane jest w oparciu o nasz uzasadniony interes, jakim jest skuteczna obsługa kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub zgodę wyrażoną przez użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeśli użytkownik został poproszony o jej udzielenie.

Dane przesłane w formularzu kontaktowym przechowamy do czasu zażądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich zapisywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie istnieć (np. po zakończeniu przetwarzania sprawy). Pozostaje to bez wpływu na wymagane postanowienia prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych.

 

Rejestracja na tej stronie

Można dokonać rejestracji na tej stronie w celu skorzystania z udostępnionych na niej funkcji dodatkowych. Wprowadzone podczas rejestracji dane wykorzystujemy wyłącznie do celów związanych ze skorzystaniem z oferty lub usługi, do której zarejestrował się użytkownik. Podczas rejestracji należy podać pełne dane obowiązkowe. W przeciwnym razie odrzucimy wniosek o rejestrację.

W przypadku istotnych zmian, np. w zakresie oferty lub w przypadku koniecznych zmian technicznych, do przekazywania związanych z tym informacji będziemy wykorzystywać adres e-mail podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji następuje w celu wykonywania umowy użytkowania ustanowionego przez rejestrację oraz, w razie potrzeby, w celu zawarcia dalszych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zgromadzone podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo użytkownik pozostanie zarejestrowany na tej stronie, a następnie zostaną usunięte. Pozostaje to bez wpływu na ustawowe okresy przechowywania danych.

 

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Korzystamy z Google Tag Manager. Usługodawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Tag Manager to narzędzie, które umożliwia nam integrację narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy profili użytkowników, nie przechowuje plików cookies i nie prowadzi żadnych niezależnych analiz. Służy on jedynie do zarządzania i odtwarzania zintegrowanych za jego pośrednictwem narzędzi. Google Tag Manager rejestruje jednak Państwa adres IP, który może być również przekazywany do spółki matki Google w Stanach Zjednoczonych.

Korzystanie z Google Tag Manager odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

 

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. Operator strony internetowej otrzymuje przy tym różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są podsumowywane w identyfikatorze użytkownika i przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego osoby odwiedzającej stronę internetową.

Ponadto Google Analytics umożliwia nam między innymi rejestrowanie ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Ponadto Google Analytics stosuje różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zebranych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego w analizie danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tego serwisu odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO oraz § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

 

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Sygnały Google
Korzystamy z sygnałów Google. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Google Analytics zbiera między innymi Państwa lokalizację, historię wyszukiwania i historię YouTube, a także dane demograficzne (dane o odwiedzających). Dane te mogą być wykorzystane do spersonalizowanej reklamy za pomocą sygnałów Google. Jeśli masz konto Google, dane o odwiedzających z Google Signal zostaną powiązane z Twoim kontem Google i wykorzystane do spersonalizowanych komunikatów reklamowych. Dane te są również wykorzystywane do sporządzania anonimowych statystyk dotyczących zachowań naszych użytkowników.

Realizacja zamówienia
Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zleceń i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych

Na tej stronie osadzane są filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem przez nie filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak w sposób jednoznaczny przekazywania danych partnerom YouTube. YouTube – niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film – nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Z chwilą rozpoczęcia odtwarzania na tej stronie internetowej filmu z serwisu YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. W ten sposób do serwera YouTube przekazywana jest informacja o tym, które z naszych stron użytkownik odwiedził. Użytkownik zalogowany na swoim koncie YouTube umożliwia YouTube przyporządkowanie jego zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do jego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po rozpoczęciu odtwarzania filmu serwis YouTube może zapisywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika. Za pomocą tych plików cookie serwis YouTube może uzyskać informacje dotyczące użytkowników odwiedzających tę stronę. Informacje te będą m.in.: wykorzystywane do tworzenia statystyk wideo, poprawy przyjazności użytkownikowi i zapobiegania próbom oszustwa. Pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia.

W niektórych przypadkach, po rozpoczęciu odtwarzania filmu w serwisie YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

Serwis YouTube wykorzystujemy do celów odpowiedniej prezentacji naszych ofert online. Stanowi ono uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano wyrażenia odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w serwisie YouTube można znaleźć w jego polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

Vimeo

Nasza strona korzysta z wtyczek portalu wideo Vimeo. Dostawcą jest Vimeo Inc, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w plugin Vimeo, nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Informuje to serwer Vimeo, które z naszych stron odwiedziłeś. Ponadto Vimeo uzyskuje Twój adres IP. Dotyczy to również sytuacji, gdy nie jesteś zalogowany na Vimeo lub nie masz konta na Vimeo. Informacje zebrane przez Vimeo są przekazywane do serwera Vimeo w USA.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie Vimeo, umożliwiasz Vimeo przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec wylogowując się z konta Vimeo.

Użycie Vimeo ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem: https://vimeo.com/privacy.

 

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystanie z funkcji Map Google wymaga zapisania adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Operator tej strony nie ma wpływu na to przekazywanie danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu odpowiednią prezentację naszych ofert online oraz łatwą lokalizację miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi ono uzasadniony interes w myśl art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli zażądano wyrażenia odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Więcej informacji o wykorzystywaniu danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

 

7. Usługi własne

Obsługa danych osób ubiegających się o pracę

Naszym użytkownikom oferujemy możliwość zgłoszenia się do nas (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub formularza zgłoszeniowego on-line). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych użytkowników gromadzonych w ramach procesu aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkowników będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych oraz wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że dane te będą traktowane jako ściśle poufne.

Zakres i cel gromadzenia danych

Po otrzymaniu aplikacji przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji dotyczącej zasadności nawiązania stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 niemieckiej Nowej ustawy o ochronie danych (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne zagadnienia dotyczące nawiązania umowy) oraz – jeśli użytkownik wyraził zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie. Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę będą przekazywane w ramach naszej organizacji wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie aplikacji osoby ubiegającej się o pracę.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, podane przez osobę obiegające się o pracę dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 niemieckiej Nowej ustawy o ochronie danych oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

W przypadku, gdy nie będziemy w stanie przedstawić osobie ubiegającej się o pracę oferty pracy, odrzuci on(a) ofertę pracy lub wycofa swoją kandydaturę, na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zastrzegamy sobie prawo do przechowania przekazanych danych kandydata przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania kandydatury). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy przede wszystkim celom dowodowym w przypadku sporu prawnego. Jeżeli okaże się, że po upływie 6-miesięcznego okresu dane nadal będą potrzebne (np. ze względu na grożący lub trwający spór prawny), zostaną one usunięte dopiero po ustaniu celu ich dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy została na to wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub gdy ich usunięcie stoi w sprzeczności z prawnymi zobowiązaniami do przechowywania danych.

Włączenie do puli kandydatur

Jeśli nie złożymy oferty pracy osobie ubiegającej się o pracę, możliwe, że będziemy mogli włączyć ją do naszej puli kandydatur. W przypadku takiego włączenia, wszelkie dokumenty i dane z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatur w celu skontaktowania się z osobą ubiegającą się o pracę w przypadku pojawienia się odpowiednich wakatów.

Włączenie do puli kandydatur następuje wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest powiązane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. W takim przypadku dane z puli kandydatur zostaną nieodwołalnie usunięte, chyba że istnieją podstawy prawne do ich zachowania.

Dane z puli kandydatur zostaną nieodwołalnie usunięte najpóźniej po upływie dwóch lat po udzieleniu zgody.